top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Khôn Ngoan Cho Người Trưởng Thành


“Dù vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những người trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này, là người sẽ bị hư mất” (câu 6 BTT).

“Tuy nhiên, với những người trưởng thành, chúng tôi cũng rao giảng sự khôn ngoan, nhưng không phải sự khôn ngoan của đời này, hoặc của những nhà lãnh đạo đời này là những người sẽ phải qua đi” (câu 6 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: “Những người trọn vẹn” được đề cập trong câu 6 chỉ về những người nào? Sứ đồ Phao-lô không giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho hai thành phần nào? Làm thế nào để bạn luôn được trưởng thành trong Chúa?

“Những người trọn vẹn” mà câu Kinh Thánh trên nhắc đến không nhằm nói đến những người làm tròn luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì Lời Chúa cho chúng ta biết rằng không một ai trong trần gian này có thể làm trọn luật công bình của Ngài, dù một người cũng không (Rô-ma 3:10, 12). Những người trọn vẹn mà Sứ đồ Phao-lô nói đến ở đây chính là những Cơ Đốc nhân trưởng thành, là những người thuộc linh, vì những “con đỏ trong Đấng Christ” hay “người xác thịt” thì không thể hiểu được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã tiếp tục giải thích điều này cho các tín hữu Cô-rinh-tô sau đó: “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt” (I Cô-rinh-tô 3:1-2).

Vậy nên, Sứ đồ Phao-lô không giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cho hai thành phần. Thứ nhất, là những “người cai quản đời này.” Họ lầm tưởng rằng mình đang sở hữu sự khôn ngoan bởi vì đang nắm trong tay quyền thế đời này, nên họ khước từ ân sủng của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, chính họ phải đối diện với sự hư mất, dù rằng trong thế gian họ được biết đến là những người khôn ngoan, những người cai trị. Thứ hai, là những Cơ Đốc nhân chưa trưởng thành. Ngay cả những người đã hưởng ơn cứu chuộc của Chúa, nếu không được trưởng thành về mặt tâm linh, chưa thoát khỏi tình trạng con đỏ thuộc linh, thì cũng không thể hiểu được chân lý thật thuộc linh của Đức Chúa Trời.

Chúa muốn chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ tin Chúa để được cứu, Ngài muốn chúng ta mỗi ngày được thêm lên trong sự nhận biết Chúa, trưởng thành tâm linh, có thể hiểu được sự khôn ngoan mầu nhiệm của Đức Chúa Trời để trở thành người hữu dụng cho Chúa. Muốn vậy, chúng ta phải học hỏi Lời Chúa mỗi ngày vì chỉ có Lời Chúa mới giúp chúng ta trưởng thành tâm linh.

Bạn thấy mình là người thuộc linh hay còn là con đỏ trong Đấng Christ?

Lạy Đức Chúa Trời! Con chúc tụng vì Chúa đã ban Lời Ngài cho con. Xin dạy dỗ con để con được trưởng thành tâm linh mà hiểu thấu sự khôn ngoan mầu nhiệm của Chúa.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page