top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lời Khích Lệ Của Người Lãnh Đạo


“Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thể nào” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm:

Ông Gai-út, người nhận thư, là ai?

Sứ đồ Giăng đã cầu nguyện và khích lệ ông Gai-út điều gì?

Từ khích lệ đó, ông kêu gọi ông Gai-út làm gì?

Tại sao người lãnh đạo thuộc linh cần khích lệ người mình chăm sóc và người cùng làm việc chung?

Ngay trong câu đầu tiên của thư này, Sứ đồ Giăng đã nêu rõ người nhận thư là ông Gai-út, tín hữu tại một Hội Thánh vùng Tiểu Á. Kinh Thánh không cho biết nhiều về tiểu sử của ông Gai-út, nhưng ông là người được Sứ đồ Giăng rất yêu mến (câu 1, 2, 5). Mở đầu bức thư, Sứ đồ Giăng đã viết lời cầu nguyện đặc biệt cho ôngGai-út, xin Chúa cho ông luôn được thịnh vượng cả về thể chất lẫn tâm linh (câu 2). Đây là một lời cầu nguyện đầy khích lệ của một trưởng lão viết cho tín hữu của mình, vì một Cơ Đốc nhân thật cần phải được khỏe cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Người theo Chúa không thể chỉ chăm chút cho thể xác này cường tráng, khỏe mạnh mà lại bỏ cho tâm linh gầy mòn, yếu đuối; hay ngược lại.

Sứ đồ Giăng tiếp tục dùng lời khích lệ ông Gai-út qua những lời chứng tốt về ông từ “mấy anh em” đến gặp ông Giăng và chia sẻ. Họ làm chứng về tấm lòng “yêu mến lẽ thật” của ông Gai-út, về “cách ông làm theo lẽ thật” (câu 3), về cách “ăn ở trung tín trong mọi điều làm cho các anh em, và cũng cho các anh em ở trọ nữa” (câu 5), và về “sự nhân từ của ông ở trước mặt Hội Thánh” (câu 6a). Khi nghe những điều này, ông Giăng vui mừng khôn xiết (câu 3-4) và muốn viết lại cho ông Gai-út biết để khích lệ và động viên ông tiếp tục tấn tới trong lẽ thật và sự phục vụ. Là một người lãnh đạo thuộc linh, ông Giăng hiểu rất rõ nhu cầu cần khích lệ anh em mình trong đức tin và trong tinh thần sống cho Chúa. Vì thế, mở đầu bức thư, ông đã nêu lên những điều đáng khích lệ mà ông Gai-út đã làm, để từ đó ông Giăng kêu gọi ông Gai-út tiếp tục hành trình đức tin của mình một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời (câu 6b) bằng cách tiếp tục giúp đỡ những người đã “ra đi vì Danh Ngài” (câu 7). Ông khích lệ ông Gai-út cùng mọi người ủng hộ các nhà truyền giáo, vì làm như vậy là cũng đang dự phần vào công tác rao truyền Tin Lành (câu 8).

Một người lãnh đạo thuộc linh phải luôn biết cách dùng lời khích lệ để nâng đỡ đức tin những người mình đang chăm sóc đời sống tâm linh của họ, hoặc những người cùng làm việc chung với mình. Muốn vậy, người lãnh đạo phải biết quan tâm đến mọi người, không chú vào công việc hay lợi riêng mà bỏ quên con người.

Bạn có thường khích lệ người khác không?

Lạy Chúa, xin dạy con biết quan tâm và nói lời khích lệ những người con đang hướng dẫn tâm linh, cùng những người làm việc chung với con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page