top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Người Thử Nghiệm


“Ta đã lập ngươi làm người thử và đồn lũy giữa dân Ta, đặng ngươi nhận biết và dò xem đường lối nó”(câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm:

Đức Chúa Trời đã lập Tiên tri Giê-rê-mi làm gì giữa vòng con dân Ít-ra-ên?

Dân Chúa và những sự vi phạm của họ được so sánh với hình ảnh nào? Kết quả “quá trình luyện bạc” ra sao?

Bạn cần làm gì trong vai trò người thử nghiệm và đồn lũy để giúp cho người khác?

Đức Chúa Trời đã lập Tiên tri Giê-rê-mi như một nhà luyện bạc làm “người thử và đồn lũy giữa dân Ta,” để dò xét và thử nghiệm đường lối đạo đức của dân Chúa (câu 27). Công việc của người thợ luyện bạc là tìm cách loại bỏ tạp chất trong quặng bạc để thu lại bạc tinh ròng, không cáu cặn. Tương tự như vậy, công tác của Tiên tri Giê-rê-mi là giúp cho dân Chúa nhìn thấy tội lỗi họ đang phạm để ăn năn từ bỏ chúng, nhằm có đời sống tinh sạch hài lòng Chúa. Thời xưa, các nhà luyện kim tinh, luyện vàng, bạc bằng một phương pháp rất khó khăn để loại bỏ cặn bã, tạp chất, và giữ lại kim loại quý. Việc tinh luyện con người cũng hết sức khó khăn như tinh luyện vàng, bạc.

Nhưng điều đáng buồn là quá trình “tinh luyện” người Ít-ra-ên đã bị thất bại vì tội lỗi trong đời sống của họ quá nhiều. Thay vì sẽ thu được bạc tinh ròng sau quá trình tinh luyện, thì tại đây chỉ thấy trơ như đồng và cứng như sắt. Toàn thể dân Chúa vẫn sống trong tình trạng: “Tất cả bọn chúng đều ngang nghịch, đi phao vu khắp nơi. Trơ như đồng, cứng như sắt, chúng chỉ biết phá hoại” (câu 28 BTTHĐ). Ống bể thổi càng mạnh, lửa trong lò tăng nhiệt độ, chì tan chảy nhưng luyện đi luyện lại cũng vô ích. Đức Chúa Trời gọi dân Ngài là “bạc bỏ” nghĩa là bạc phế thải,vì dù được “tinh luyện” nhưng đời sống của họ không loại bỏ được những “cáu cặn tội lỗi.” Bấy giờ Đức Giê-hô-va không còn tinh luyện họ nữa nhưng Ngài quyết định từ bỏ họ (câu 29-30).

Đức Chúa Trời cũng đang đặt để mỗi chúng ta sống giữa vòng gia đình, bạn bè, và anh chị em cùng đức tin. Ngài cũng mong muốn đời sống chúng ta thể hiện được vai trò “người thử và đồn lũy,” để giúp người chưa tin và cả anh chị em cùng đức tin đều được “tinh luyện” trở nên những “bạc ròng” được sạch “cáu cặn tội lỗi.” Vì vậy, chúng ta cần giữ gìn nếp sống mình được trong sạch để góp phần giúp cho quá trình “tinh luyện” thành công. Xin Chúa cho chúng ta đừng góp thêm những tạp chất tội lỗi trong đời sống của chính mình gây trở ngại và làm thất bại quá trình tinh luyện, hoặc làm cho kết quả tinh luyện chỉ còn những “bạc phế thải.”

Bạn có nhận biết vai trò quan trọng Chúa đang dùng bạn để giúp cho nhiều người khác được cứu không?

Lạy Chúa yêu thương, công chính! Tạ ơn Ngài đã cứu con và vui dùng con trong công việc Chúa. Xin giúp con thấy được vai trò mà Ngài đặt con giữa vòng người tin và chưa tin Chúa, để con làm tròn trọng trách của “người thử nghiệm.”

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page