top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Phục Vụ Theo Ân Tứ Chúa Cho


“Người ta sẽ gọi chúng nó là Dân Thánh, tức những Kẻ được chuộc của Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 62:12a).

Câu hỏi suy ngẫm:

Danh sách kiểm tra dân số này chủ yếu ghi lại những thành phần nào trong con dân Ít-ra-ên?

Công việc chính của họ là gì?

Tại sao có những thầy tế lễ bị loại ra khỏi chức vụ?

Sự kiện này nhắc nhở bạn điều gì trong sự phục vụ Chúa của mình?

Phần tiếp theo của danh sách kiểm tra dân số này tiếp tục liệt kê ra số lượng nhân khẩu của từng dòng tộc khác nhau. Nhưng có điều khác với danh sách nhân khẩu ở phân đoạn trên, đây là những dòng tộc có chức vụ riêng biệt giữa vòng con dân Ít-ra-ên. Nói cụ thể hơn, có những công việc riêng biệt trong vòng con dân Ít-ra-ên chỉ được thực hiện bởi những dòng tộc được Đức Chúa Trời chỉ định từ thời ông Môi-se. Sự phân định này từ những công việc đơn giản nhất như phụ trách việc giữ cửa hay ca hát, hay đến những công việc vô cùng quan trọng như việc cầu hỏi ý muốn Đức Chúa Trời, và cả những công việc đặc biệt cho những thầy tế lễ.

Sự phân định rõ ràng trong công việc từ Chúa giúp chúng ta nhìn thấy được sự thánh khiết tột bực của Ngài. Ngài muốn mọi thứ được biệt riêng ra cho Ngài, mọi thứ phải trở nên thánh khiết, vì Ngài là Thánh Khiết (Lê-vi Ký 19:2). Chính vì thế mà ông Nê-hê-mi có trách nhiệm phải kiểm tra lại gia phả của từng dòng tộc, nhằm bảo đảm rằng chỉ những người được biệt riêng ra mới được làm công việc Chúa chỉ định.

Và trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, có những thầy tế lễ không được tìm thấy tên trong gia phả của dòng tế lễ. Vì lẽ ấy, ông Nê-hê-mi ra lệnh họ phải tạm ngừng ăn những vật chí thánh, và tất nhiên họ cũng phải tạm dừng công việc tế lễ của mình (câu 64-65). Một thầy tế lễ khác sẽ cầu hỏi ý muốn của Chúa, chờ sự xác nhận từ Chúa, xem họ có thật sự thuộc về dòng Lê-vi không. Mọi công việc và chức vụ dù nhỏ hay lớn đều được nghiêm ngặt kiểm soát, nhằm bảo đảm mọi người làm đúng nhiệm vụ mà Chúa đã phân định trong từng dòng tộc.

Ngày nay, mỗi chúng ta góp phần phục vụ Chúa không căn cứ vào việc chúng ta thuộc dòng tộc nào, vì qua dòng máu của Chúa Giê-xu, chúng ta đều là dân thánh của Ngài, nhưng tùy thuộc vào ân tứ Ngài ban cho, sự kêu gọi của Chúa và tấm lòng sẵn sàng của từng người. Mỗi chúng ta cần phải trân quý địa vị “thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 2:9); giữ gìn nếp sống trong sạch, tinh ròng để mỗi người được Chúa dùng góp phần phục vụ Ngài trong ân tứ Chúa cho.

Bạn có trân trọng và biết ơn Chúa về công việc Ngài giao cho không? Bạn phục vụ Chúa với tinh thần và thái độ như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ rằng Ngài là thánh và con được ban cho địa vị làm dân thánh của Ngài. Xin dạy con biết trân trọng và làm tốt phần việc mà Ngài giao cho con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page