top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tình Yêu Vượt Trổi


“…và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện điều gì cho các tín hữu Ê-phê-sô? Ông mong ước họ hiểu gì về tình yêu của Chúa? Tình yêu ấy vượt trổi như thế nào? Bạn thấu hiểu tình yêu của Chúa ra sao?

Phân đoạn Kinh Thánh này là lời cầu nguyện thứ hai của Sứ đồ Phao-lô dành cho các tín hữu Ê-phê-sô. Ông gọi Đức Chúa Trời là “Cha” và dâng lên lời cầu thay cho anh em mình. Những ai tin nhận Chúa Giê-xu trong quá khứ, hiện tại, và cả trong tương lai đều sẽ thuộc về một gia đình thiêng liêng và có cùng một Cha thiêng liêng là Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô cầu xin năng quyền của Chúa Thánh Linh phủ đầy trong lòng các tín hữu để giúp họ đứng vững và mạnh mẽ trong đức tin (câu 16). Ông cũng xin Chúa Giê-xu ngự trong lòng họ để giúp họ “đâm rễ vững nền trong sự yêu thương của Đấng Christ.” Từ đó, ông ao ước họ sẽ thấu hiểu được “bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu” của tình yêu vượt trổi và toàn diện của Ngài. Tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu là tình yêu mầu nhiệm và vượt trổi hơn mọi sự hiểu biết cùng tri thức hữu hạn của loài người. Dù vậy, Sứ đồ Phao-lô cũng xin Chúa giúp cho các tín hữu Ê-phê-sô lúc đó, cũng như mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay, có thể hiểu biết tình yêu “dư dật của Đức Chúa Trời” (câu 19). Nghĩa là khi chúng ta càng hiểu và kinh nghiệm được tình yêu lớn lao vô hạn của Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ càng được sống sung mãn, dư dật trong Đức Chúa Trời. Mặc khác, một khi chúng ta càng hiểu được tình yêu sâu rộng của Chúa dành cho mình thì chúng ta càng vững tin nơi Ngài hơn và càng được thúc giục để bày tỏ tình yêu ấy cho người khác được.

Dù tình yêu của Chúa có vượt trổi hơn sự thông hiểu của chúng ta nhưng Chúa vẫn dùng mọi cách để bày tỏ cho chúng ta mỗi ngày qua Lời Ngài, qua thiên nhiên, qua hoàn cảnh trong cuộc sống, và trong mối liên hệ của chúng ta với Ngài. Tình yêu của Chúa Giê-xu quá đỗi cao vời không gì có thể mô tả hoặc đo lường, nhưng Chúa lại cho chúng ta được kinh nghiệm và sống trong tình yêu vượt trổi ấy. Thật là một đặc ân quá lớn cho mỗi chúng ta. Khi nghĩ đến tình yêu của Chúa Giê-xu, làm sao chúng ta có thể thờ ơ trước tình yêu của Ngài! Mỗi chúng ta cần cầu xin Chúa Thánh Linh đổ đầy quyền phép của Ngài trên chúng ta để con người bề trong của chúng ta được mạnh mẽ mà luôn đâm rễ vững nền trong tình yêu vượt trổi vô hạn của Chúa Giê-xu.

Nếp sống của bạn thay đổi ra sao khi bạn sống trong tình yêu vượt trổi của Chúa Giê-xu?

Tạ ơn Chúa vì tình yêu vượt trổi của Ngài dành cho con. Xin giúp con hiểu được tình yêu của Chúa cách sâu nhiệm để con tiếp tục kinh nghiệm sự giàu có vô lượng trong tình yêu ấy.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page