top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tấn Tới Hay Thụt Lùi


“Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin Lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành” (Hê-bơ-rơ 6:1a).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đáp ứng thế nào trước mệnh lệnh Chúa đã truyền cho họ trong câu 23? Thực trạng đời sống của họ sau nhiều năm tháng theo Chúa được Ngài đánh giá thế nào? Thực trạng của đời sống tâm linh bạn đang ra sao?

Lời khẳng định rất rõ ràng từ Đức Giê-hô-va rằng, điều Ngài trông mong nơi dân Ngài không phải của lễ thiêu hoặc các của lễ khác, nhưng chính là việc nghe theo tiếng Chúa và đi theo mọi đường lối mà Ngài đã chỉ dạy cho. Thế nhưng thay vì nghe theo những điều Đức Chúa Trời phán dạy thì họ “chẳng nghe…, chẳng ghé tai vào…,” thay vì đi theo mọi đường lối mà Chúa chỉ cho để được phước thì họ quyết định “cứ bước đi trong mưu của mình, theo sự cứng cỏi của lòng ác mình.” Chính vì thế, dù họ được gọi là tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhiều năm tháng được lắng nghe tiếng Chúa dạy truyền nhưng đời sống của họ lại“thụt lùi chẳng bước tới” (câu 24).

Làm sao dân Chúa có thể tiến tới trong đời sống tâm linh khi những yếu tố để giúp họ tăng trưởng là nghe và làm theo Lời Chúa thì họ lại không trung tín thực hành trong đời sống. Họ chỉ quan tâm đến những điều làm họ vui tai, sống theo sự lôi cuốn của dục vọng xác thịt. Những lời mô tả “cứ bước đi trong mưu của mình, theo sự cứng cỏi của lòng ác mình” cho thấy đây là những hành động quen thuộc mỗi ngày của họ, và khi họ sống như vậy thì đời sống tâm linh của họ không thể tăng trưởng. Đức Chúa Trời ước ao nhìn thấy sự tăng trưởng tâm linh mỗi ngày trong đời sống của con dân Chúa, song Ngài đã không thấy được điều đó nơi dân Ngài. Một sự thất vọng lớn lao khi Chúa cho tuyển dân biết rằng đời sống của họ chẳng những không tăng trưởng mà lại “thụt lùi chẳng bước tới.” Có lẽ dân Chúa đang ảo tưởng rằng đời sống họ đang gần gũi với Chúa, đang làm những điều Chúa vui thích qua việc họ vẫn trung tín đến đền thờ, và dâng lên Chúa của lễ thiêu cùng các của lễ khác. Song đối với Chúa, những điều họ làm thật vô ích và chẳng thể che lấp đời sống đi lùi lại của họ.

Nếu chỉ đi nhà thờ như một thói quen mà không chịu học hỏi để vâng phục Lời Chúa dạy thì đời sống tâm linh chúng ta không thể tăng trưởng. Lời Chúa dạy: “Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin Lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành” (Hê-bơ-rơ 6:1a). Chỉ khi chúng ta chăm chỉ nghe theo tiếng Chúa và đi theo trọn các đường lối của Ngài thì chúng ta mới nhận được phước hạnh từ Đức Chúa Trời và đời sống tâm linh sẽ tấn tới mỗi ngày.

Đời sống tâm linh của bạn đang tấn tới hay thụt lùi?

Lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con nhận biết tình trạng thuộc linh của chính mình, và giúp con cẩn thận lắng nghe tiếng Chúa, bước đi trọn các đường lối của Chúa để đời sống con được tấn tới, không làm Chúa buồn lòng.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page