top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sự Khôn Ngoan Thật


Câu gốc: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời” (Thi Thiên 111:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cho biết cần có yếu tố nào để có sự khôn ngoan? Tại sao sở hữu luật pháp không có nghĩa là sở hữu sự khôn ngoan? Nhờ đâu con dân Chúa có được sự khôn ngoan thật?

Tuyển dân Ít-ra-ên hoàn toàn tự hào và tự tin thừa nhận mình là dân tộc khôn ngoan, với bằng chứng hết sức thuyết phục, đó là việc họ được sở hữu Luật Pháp của Đức Chúa Trời (câu 8). Trong sự kiện ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, chính Đức Giê-hô-va truyền lệnh cho Lãnh tụ Môi-se sửa soạn để gặp Ngài trên núi Si-na-i và nhận lãnh Luật Pháp “bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra” trên bảng đá (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:18). Niềm tin này của dân Chúa không sai. Vì chính trong Luật Pháp của Chúa có sự hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để con người biết phương cách sống vui lòng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, để sở hữu sự khôn ngoan không đơn giản chỉ là có Luật Pháp, nhưng chính là việc “giữ theo điều răn Ngài” (Thi Thiên 111:10). Vì thế, Tiên tri Giê-rê-mi cho dân Chúa biết rằng họ đang sống trong sự lừa dối chính bản thân rằng mình là người khôn ngoan vì được Đức Chúa Trời ban cho Lời của Ngài. Nhưng thực tế, họ phải lâm vào cảnh “bị xấu hổ, sợ hãi, và bị bắt” (câu 9), vì họ đã bỏ Lời của Đức Chúa Trời. Điều này đồng nghĩa với việc sự khôn ngoan không còn ở cùng họ, và họ đang suy nghĩ, đang nói, làm những điều giả dối mà họ tưởng là khôn ngoan thật. Minh họa cho điều này chính là việc họ không đủ hiểu biết để quay lại con đường đúng theo lẽ thường tự nhiên (câu 4-5), không nhận biết Luật Pháp của Đức Giê-hô-va đem đến tự do thật và phước hạnh cho đời sống của chính mình (câu 7). Câu hỏi trong câu 9 thay cho lời khẳng định rằng nếu họ đã không tuân giữ Luật Pháp của Chúa thì chắc chắn rằng họ không thể sở hữu được sự khôn ngoan thật như họ nghĩ.

Con người từ xưa đến nay vẫn luôn tìm kiếm và mong muốn sở hữu sự khôn ngoan. Họ nghĩ rằng học hành để có nhiều bằng cấp thì sẽ có được khôn ngoan. Tuy nhiên, Lời Chúa trong Châm Ngôn 9:10 khẳng định: “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.” Sở hữu tri thức không đồng nghĩa với sở hữu khôn ngoan, bởi có nhiều người học cao, nhiều bằng cấp nhưng lại sử dụng kiến thức mình có để hại người cách tinh vi. Sự khôn ngoan và thông sáng thật chỉ có được khi một người biết thờ phượng Đấng tạo dựng nên mình, biết tìm kiếm những điều đúng đắn để làm vui lòng Ngài qua việc thực hành Luật Pháp Ngài ban.

Bạn đã sở hữu sự khôn ngoan thật từ Chúa chưa? Bằng cách nào?

Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng ban cho con Luật Pháp để con vâng giữ. Xin giúp con thêm lòng yêu mến và trung tín giữ mọi Lời Chúa truyền dạy để sự khôn ngoan thật luôn ở cùng con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page