top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tìm Sự Khôn Ngoan Của Chúa


 Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu có thái độ ra sao và ông kêu gọi mọi người điều gì? Con người có đủ sự khôn ngoan để hiểu được công việc của Đức Chúa Trời không? Vì sao? Bạn cần làm gì để nhận được sự khôn ngoan và chỉ dạy từ Chúa?

Con người không thể dùng sự khôn ngoan và tri thức của mình để biết được sự mạc khải của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho con người bằng nhiều cách: qua thiên nhiên, qua các đấng tiên tri… và quan trọng hơn hết là qua chính Con Một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Ê-li-hu mở lời kêu gọi những người khôn ngoan, thông sáng hãy cùng ông tìm biết ý muốn Đức Chúa Trời. Ông nghĩ rằng với sự khôn ngoan của con người, họ có khả năng “chọn những điều phải” hay “biết việc tốt lành” (câu 4). Ông thuyết phục mọi người “hãy nghe ông” (câu 2), như cố tìm đồng minh để lời nói ông thêm giá trị, có sức thuyết phục cao, nhằm thay đổi suy nghĩ của ông Gióp. Ông Ê-li-hu đã kiêu ngạo vì cho rằng sự khôn ngoan của mình trổi hơn ông Gióp hay ba người bạn của ông Gióp. Ông nghĩ rằng ông sẽ lý giải được công việc của Đức Chúa Trời.

Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Rô-ma 11:33-36 như sau: “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa… Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài.” Chiếc điện thoại thông minh dù hiện đại tới mức nào đi nữa cũng không thể hiểu và lý giải được công việc của người sáng chế ra nó. Cũng vậy, con người không thể biết trọn vẹn về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Vua Sa-lô-môn là vị vua khôn ngoan nhất của mọi thời đại đã dạy hậu thế rằng: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6).

Ngày nay, con cái Chúa qua sự học hỏi Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, Chúa Thánh Linh là Đấng luôn ở cùng sẽ hướng dẫn chúng ta biết được ý Chúa và sự dạy dỗ của Chúa trên đời sống mỗi chúng ta. Chúng ta phải đến với Chúa bằng sự cầu nguyện trong tinh thần hạ mình, khiêm nhường vì nhận biết mình không ra chi trước mặt Chúa chí cao. Trước khi bắt đầu một ngày, một việc làm, một bữa ăn, một giấc ngủ… cũng hãy đến với Chúa, xin Ngài chỉ dạy và ban phước cho chúng ta.

Bạn có đến với Chúa trong sự khiêm nhường, cầu xin sự khôn ngoan, chỉ dạy của Chúa trước mọi việc làm của mình chưa?

Tạ ơn Chúa luôn yêu thương và chỉ dạy con. Xin cho con luôn nương cậy vào Chúa; xin giúp con tìm đến Chúa trong sự hạ mình và biết được ý Ngài để con sống vui lòng Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page