top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ta Sẽ Làm Hư Sự Kiêu Ngạo


 Câu gốc: “Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết Ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì Ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 9:24).

Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân sâu xa cho những điều sai phạm của nhà Giu-đa lẫn nhà Ít-ra-ên là gì? Đức Giê-hô-va phán dạy ra sao về điều này? Bạn được Chúa dùng bài học này nhắc nhở điều gì trong sự phục vụ của mình?

Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi hãy mua một đai gai, thắt vào lưng của ông, sau đó đem đai gai đi giấu tại một khe đá ở bờ sông Ơ-phơ-rát. Nhiều ngày sau, Đức Giê-hô-va tiếp tục truyền lệnh cho ông đem đai gai đã giấu lên. Tiên tri vâng theo mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va, ông đem đai gai đã giấu lên thì đai đã hư hết, không còn sử dụng được nữa.

Hình ảnh trên và hành động mà Tiên tri Giê-rê-mi thực hiện đã nhắc nhở cho tuyển dân của Chúa một bài học sâu sắc. Giống như đai gai từng gắn bó và đem lại ích lợi cho chủ, nhưng khi đã rời xa chủ và ở đặt ở một vị trí không thích hợp thì trở nên hư nát và vô dụng, người Giu-đa và người Ít-ra-ên cũng thế, họ từng có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, từng được gọi là dân thuộc riêng về Ngài, từng làm những việc ích lợi và vui lòng Đức Giê-hô-va “…làm danh vọng, ca tụng, vinh quang Ta” (câu 11b). Nhưng nay, vì lòng kiêu ngạo họ đã “…chẳng khứng nghe lời Ta, bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần khác mà hầu việc và thờ lạy” (câu 10), nghĩa là họ không còn đứng đúng vị trí là tuyển dân của Đức Chúa Trời, cho nên Đức Giê-hô-va phán rằng: “Ta sẽ làm hư sự kiêu ngạo của Giu-đa, và sự kiêu ngạo lớn của

Giê-ru-sa-lem đồng một thể này” (câu 9). Họ trở nên hư nát và vô dụng giống như đai gai sau khi được lấy lên từ khe đá.

Dân Chúa cần phải nhận biết Đức Giê-hô-va là Đấng đã làm nên sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất. Vì lòng kiêu ngạo, dân Chúa đã nhận định sai về vị trí của mình khi họ khoe khoang sự khôn ngoan, sức mạnh, và sự giàu có của chính mình, khước từ uy quyền của Đức Giê-hô-va trên đời sống họ. Vì vậy, họ phải đón nhận hình phạt từ Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ khiến họ trở nên vô dụng. Chúng ta không phủ nhận sự kiên trì, vượt khó của những người lo công việc Chúa, song nếu bất cứ điều gì khiến chúng ta quá đề cao khả năng của bản thân và phủ nhận thẩm quyền của Chúa trên đời sống chúng ta thì lúc đó chúng ta đang phạm tội cùng Ngài, và chắc chắn Đức Chúa Trời là Đấng đã hạ sự kiêu ngạo của dân Ngài ra sao cũng sẽ hạ sự kiêu ngạo của chúng ta thể ấy.

Bạn có thường lên mình kiêu ngạo khi làm được việc lớn cho Chúa không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin nhắc con luôn nhớ rằng lòng kiêu ngạo chính là nguyên nhân khiến con sống xa cách Ngài, sai trật mục đích Ngài đặt để trên đời sống con. Xin giúp con luôn nhận biết Chúa, biết hạ mình và gìn giữ mối tương giao gắn bó, mật thiết với Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page