top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Của Thiêng Liêng, Của Vật Chất


 Câu gốc: “Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, mà muốn thu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải một việc quá lẽ đâu?” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: “Của thiêng liêng” mà Sứ đồ Phao-lô đã gieo cho tín hữu tại Cô-rinh-tô là gì? Sứ đồ Phao-lô nêu lên câu hỏi trong câu 11 nhằm mục đích gì? Điều gì cho thấy bạn quý trọng “của thiêng liêng” mà mình được sở hữu hơn là “của vật chất”?

Mở đầu chương 9, Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định vai trò của ông đối với các tín hữu trong Hội Thánh Cô-rinh-tô, ông “…là sứ đồ cho anh em; vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa.” Và như thế, “của thiêng liêng” mà Sứ đồ Phao-lô đã gieo cho họ chính là Phúc Âm của Đấng Christ, như ông đã khẳng định chính ông đã dùng Phúc Âm mà sinh họ ra trong Đức Chúa Giê-xu Christ (I Cô-rinh-tô 4:15).

Công tác rao giảng Tin Lành của Sứ đồ Phao-lô thật sự có giá trị vô cùng lớn lao và đã gắn liền với hạt giống đạo đã nẩy mầm và tăng trưởng trong mỗi tín hữu tại Cô-rinh-tô. Vì lẽ đó, ông cho họ biết rằng việc ông gieo cho họ của thiêng liêng đó quý báu hơn rất nhiều của vật chất mà họ có thể cung cấp cho ông, dù rằng chính bản thân ông cũng không bận tâm đến điều đó. Câu hỏi của Sứ đồ Phao-lô trong câu 11 không nhằm để nhận được câu trả lời từ các tín hữu Cô-rinh-tô, nhưng qua đó để họ nhận thức giá trị lớn lao về của thiêng liêng đã được nhận lãnh từ chính ông và những anh em cũng làm việc với ông. Và nếu của thiêng liêng là quý giá như thế thì việc các sứ đồ nhận lại của vật chất từ các tín hữu Cô-rinh-tô cũng chẳng phải là những đòi hỏi quá lẽ.

Sứ đồ Phao-lô không trình bày điều này để đòi hỏi quyền lợi cho mình, vì ông vẫn may trại để sống, nhưng để mọi người biết được giá trị của những “của thiêng liêng” mình nhận được, đồng thời nếu họ có nhận thức đúng đắn với “của thiêng liêng” thì họ cũng sẽ có cái nhìn đúng đắn về “của vật chất” và có sự quan tâm đúng mức đến những người làm công tác chăm sóc thuộc linh cho tín hữu. Nhiều người chưa thật sự nhìn thấy giá trị cao quý từ “của thiêng liêng” mình nhận được, nên vẫn thường có những lời so sánh công sức của các đầy tớ Chúa với của vật chất, hoặc dùng những của vật chất để lượng giá “của thiêng liêng” mà mình nhận được… Những nhận định ấy cho thấy rằng chúng ta vẫn còn quá xem trọng những “của vật chất” mà mình sở hữu, đồng thời chẳng xem “của thiêng liêng” mình có được là điều quý báu hơn cả. Bài học nhắc nhở các đầy tớ Chúa hãy tận tâm tận lực gieo “của thiêng liêng” cho bầy chiên; và con dân Chúa biết quý trọng “của thiêng liêng” để sống đúng với sự ban cho của Ngài.

Bạn có nhận biết “của thiêng liêng” mà mình được sở hữu là rất quý trọng không?

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã dùng những đầy tớ trung tín của Ngài gieo Phúc Âm quý báu cho con. Xin giúp con luôn nhận thức đúng đắn giá trị Phúc Âm mà Ngài ban cho.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page