top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tìm cầu sự khôn ngoan


 



Câu gốc: “Này, Ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến đỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang” (I Các Vua 3:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Sách Châm Ngôn của ai và dạy về điều gì? Vua Sa-lô-môn cầu xin với Chúa điều gì và ông nhận lãnh điều gì? Sự khôn ngoan ảnh hưởng thế nào đối với bạn? Làm thế nào để có sự khôn ngoan của Chúa?

Sách Châm Ngôn dạy về sự khôn ngoan tin kính, cách tìm kiếm và sử dụng sự khôn ngoan, do Vua Sa-lô-môn viết và để lại cho đời sau. Câu đầu tiên của sách Châm Ngôn xác nhận: “Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, Vua Ít-ra-ên.” Đại Tự Điển Tiếng Việt của Nguyễn Như Ý biên soạn, giải thích “Châm ngôn là câu nói lưu truyền có tác dụng hướng dẫn về đạo đức, lối sống.”

Càng hiểu biết về Vua Sa-lô-môn và sách Châm Ngôn chúng ta càng thấy quý những châm ngôn của ông để lại cho chúng ta, và thấy sự khôn ngoan quý giá biết bao. Thứ nhất, sự khôn ngoan là điều Vua Sa-lô-môn cầu xin với Chúa. Khi Chúa cho ông một điều cầu xin, Vua Sa-lô-môn đã thưa với Chúa: “Xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài…” (I Các Vua 3:9a). Khi Vua Đa-vít, cha ông qua đời, gánh nặng lãnh đạo dân tộc Ít-ra-ên đặt trên ông. Ông biết ông chỉ là “một đứa trẻ nhỏ,” nhưng lãnh đạo dân tộc của Chúa là một dân đông vô số (câu 7-8), nên chỉ có sự khôn ngoan mới có thể giúp ông lãnh đạo và xét xử phân minh cho con dân Chúa, cũng như phân biệt được điều đúng, điều sai. Lời cầu xin của ông thật khôn ngoan và hoàn toàn đẹp lòng Chúa. Thứ hai, Chúa ban cho Vua Sa-lô-môn sự khôn ngoan hơn hết những người sống trên đất. Chúa phán: “Này, Ta đã làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan thông sáng, đến đỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang” (I Các Vua 3:12). Thứ ba, bên cạnh sự khôn ngoan, Vua Sa-lô-môn còn được Chúa ban cho “sự giàu có và sự vinh hiển, đến đỗi trọn đời ngươi, trong vòng các vua, sẽ chẳng có ai giống như ngươi” (câu 13b).

Xin Chúa dạy mỗi chúng ta biết cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để phân biệt điều thiện và điều ác, điều thánh khiết và điều tội lỗi, điều đúng và điều sai. Khi nhận biết mình kém ngôn ngoan, hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Ngài. Trước giả thư Gia-cơ dạy chúng ta: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (Gia-cơ 1:5). Sự khôn ngoan là điều chúng ta phải học, phải cầu xin Chúa, để biết sống đẹp lòng Chúa và làm vinh quang Danh Ngài.

Bạn có luôn tìm cầu sự khôn ngoan để sống sáng Danh Chúa không?

Kính lạy Đức Giê-hô-va, xin tha tội cho con vì đã bao lần con không nhận biết sự kém khôn ngoan của mình nên đã đi sai ý Chúa. Xin Chúa giúp con biết học và tìm cầu sự khôn ngoan từ Chúa để sống vinh quang Danh Ngài.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page