top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đức Giê-hô-va phán cùng tôi


 Câu gốc: “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (I Sa-mu-ên 15:22).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi phải sống độc thân? Đáp ứng của Tiên tri Giê-rê-mi ra sao? Bạn đang đối diện với thách thức nào để bày tỏ đời sống vâng phục Đức Chúa Trời?

Cụm từ “Đức Giê-hô-va phán cùng tôi” được nhắc đến 24 lần trong sách Giê-rê-mi, và tiếp theo sau cụm từ này là những mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi thực hiện. Trong phân đoạn này, Tiên tri Giê-rê-mi cho biết Đức Giê-hô-va phán bảo ông rằng “…chớ cưới vợ, chớ có con trai con gái trong chốn này” (câu 2). Lý do vì Ngài sẽ giáng xuống những cơn tàn hại trên xứ sở và dân chúng trong đất này (câu 4). Dù Kinh Thánh không ghi lại đáp ứng của Tiên tri Giê-rê-mi nhưng theo dõi cuộc đời của ông chúng ta biết rằng, là đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời, Tiên tri Giê-rê-mi đã hoàn toàn vâng phục ý muốn của Ngài trên đời sống của ông, ngay cả chuyện không lập gia đình và không sinh con cái.

Mặc dù trong mệnh lệnh đầu tiên của Đức Giê-hô-va phán cùng ông, khi ông bắt đầu bước vào chức vụ chỉ là ông sẽ đi nơi nào Chúa sai đi, nói mọi điều Đức Giê-hô-va truyền (Giê-rê-mi 1:7). Nhưng tại thời điểm này chúng ta thấy một bức tranh toàn cảnh về cuộc đời của những đầy tớ Chúa, đó là sự vâng phục Đức Chúa Trời trọn vẹn trong mọi lãnh vực. Chúa đang dùng đời sống của ông làm một dấu hiệu cho người Giu-đa thấy sự hủy diệt đang gần kề. Tưởng chừng như dễ dàng cho việc vâng phục của Tiên tri Giê-rê-mi về mệnh lệnh phải sống độc thân, không cưới gả, không sinh con cái, nhưng trong nền văn hóa của thời đó, một người nam trưởng thành mà sống độc thân là một điều không bình thường chút nào. Từ đó chúng ta hiểu được để thực hiện mệnh lệnh này là một thách thức lớn, và đây thật sự là một vẻ đẹp của tấm lòng vâng phục trọn vẹn của đầy tớ Đức Chúa Trời. Trong chức vụ của Tiên tri Giê-rê-mi, khi Đức Giê-hô-va phán cùng ông, ông vâng lời không chút thắc mắc.

Thông thường, nếu mệnh lệnh Đức Chúa Trời truyền phán đúng với ý chúng ta mong muốn thì có lẽ việc vâng phục mệnh lệnh của Ngài chẳng có gì là khó khăn. Tuy nhiên, khi mệnh lệnh của Chúa không đúng với điều mình mong muốn, thì liệu chúng ta có cúi đầu vâng phục như Tiên tri Giê-rê-mi không? Hằng ngày chúng ta tìm kiếm và lắng nghe Lời Đức Chúa Trời phán cho riêng mình đã là khó, nhưng việc chúng ta có vâng theo những mệnh lệnh ấy cách trọn vẹn, thiết nghĩ càng khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên, cần phải biết rằng việc vâng lời Chúa luôn đem đến phước hạnh lớn lao mà Ngài dành cho những con cái hay vâng phục.

Khi lệnh Chúa ban truyền ngược với ý mình, bạn có cúi đầu vâng phục không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Ngài là Đấng Sáng Tạo, là Chúa của con, đời sống con tùy thuộc vào Ngài, xin cho con tấm lòng vâng phục và năng lực để vâng theo mọi chương trình Ngài đặt để trên cuộc đời của con.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page