top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chớ nương cậy sự thông sáng mình


 Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm-ngôn 3:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang ở trong ngôi nhà ra sao? Ông có suy nghĩ nào và muốn làm gì khi nhớ đến Hòm Giao Ước của Chúa? Tiên tri Na-than đã nói gì khi nghe được ý kiến của vua? Theo bạn, Vua Đa-vít và ông Na-than đúng, sai chỗ nào?

Khi đã được ở trong cung điện nguy nga xây bằng gỗ bá hương là loại gỗ có hương thơm và rất tốt, Vua Đa-vít nghĩ đến Hòm Giao Ước của Chúa đang ngự trong một chiếc lều tạm bợ, chỉ bao quanh bởi những bức màn. Ông muốn xây cho Chúa một đền thờ nguy nga, xứng đáng cho Ngài. Trước đây, việc lớn nhỏ nào Vua cũng cầu hỏi ý Chúa, như trước khi đi đánh người Phi-li-tin

(I Sa-mu-ên 23:2); hoặc trước khi đuổi theo đạo binh của kẻ thù (I Sa-mu-ên 30:8); hoặc ngay cả khi có nạn đói kém xảy ra trong xứ (II Sa-mu-ên 21:1). Nhưng vì sao lần này Vua Đa-vít không cầu hỏi ý Chúa mà chỉ nói ước muốn của mình với ông Na-than? Vì vua nghĩ rằng đây chắc chắn là điều tốt đẹp đương nhiên phải làm. Tiên tri Na-than là người làm tiên tri trong cả hai triều Vua Đa-vít và Sa-lô-môn, là người được Đức Chúa Trời sử dụng để bày tỏ ý muốn của Ngài về việc xây đền thờ sau này và giao ước đời đời của Ngài với dòng dõi của Vua Đa-vít. Ông cũng là người công chính, đã can đảm cáo trách Vua Đa-vít sau này khi Vua phạm tội ngoại tình với bà Bát-sê-ba. Nhưng dù là người công chính và được Chúa sử dụng như ông Na-than cũng phạm sai lầm khi tán thành ước muốn xây đền thờ của Vua Đa-vít, ông khích lệ nhà vua, “Hãy làm theo điều ở trong lòng vua vì Đức Chúa Trời ở cùng vua.” Theo nhận định riêng của mình, ông tin rằng ước muốn của Vua Đa-vít là đúng đắn. Ngoài ra, ông cho rằng Vua Đa-vít luôn được Chúa ở cùng trong mọi lúc, mọi nơi, mọi công việc, và việc xây dựng đền thờ cho Chúa là một việc rất đáng để làm.

Thế nhưng trái với suy nghĩ của hai người rất yêu mến Chúa này, Đức Chúa Trời không cho phép Vua Đa-vít cất đền thờ cho Ngài! (câu 3-4). Ngay cả người được Đức Chúa Trời “vừa lòng” như Vua Đa-vít (Công Vụ 13:22) cũng có nhận định sai lầm khi không tìm cầu ý Chúa. Ngay cả người được Chúa đại dụng như Tiên tri Na-than cũng sai lầm khi chỉ dựa vào phán đoán chủ quan của mình.

Cơ Đốc nhân cũng sẽ không khỏi có phán đoán sai lầm nếu chỉ dựa vào suy nghĩ chủ quan của mình mà không cầu hỏi ý Chúa. Trước khi thực hiện một ước muốn, một kế hoạch cho công việc Chúa hay cho bản thân, chúng ta cần phải đến với Chúa để cầu hỏi ý Ngài và cầu xin sự dẫn dắt của Ngài. Chắc chắn Chúa sẽ đáp lời và bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta.

Bạn đang có điều tốt đẹp nào muốn làm? Bạn có đến với Chúa để tha thiết xin Ngài bày tỏ ý muốn và hướng dẫn mình trong việc thực hiện ý Ngài không?

Lạy Chúa, xin cho con đừng chỉ dựa vào phán đoán chủ quan của mình nhưng biết đến với Chúa để được sự dạy dỗ và dẫn dắt của Ngài trong mọi kế hoạch của đời con.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

38 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page