top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Làm Điều Đẹp Ý Ngài


“Nhưng bây giờ, khá xưng tội lỗi mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, và làm điều đẹp ý Ngài” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi dân chúng nhóm họp lại, ông Ê-xơ-ra công bố và thực hiện biện pháp giải quyết tội của họ như thế nào? Ông nêu cho bạn những gương mẫu nào qua cách giải quyết tội lỗi của dân chúng?

Sau lệnh triệu tập của ông Ê-xơ-ra, dân chúng họp lại tại quảng trường trước Đền Thờ, họ run sợ về việc làm tội lỗi của mình và trước cơn mưa rất lớn khác nào cơn giận của Đức Chúa Trời trút xuống. Ông Ê-xơ-ra công bố tội lỗi của họ đã phạm và yêu cầu hãy xưng tội với Chúa, làm ngay điều Chúa muốn là phân rẽ khỏi các dân tộc và với những người vợ ngoại bang họ đã cưới. Cả dân chúng đều đồng ý trừ ra 4 người. Sau đó, ông Ê-xơ-ra thành lập một ủy ban để tra xét danh sách những người phạm tội. Gần ba tháng làm việc, họ trình danh sách hơn một trăm người gồm các thầy tế lễ, người Lê-vi, và dân chúng đã cưới vợ ngoại bang.

Có nhiều điều chúng ta học được qua cách giải quyết tội lỗi của ông Ê-xơ-ra. Ông vạch rõ tội lỗi công khai trước mọi người và khẳng định rằng, muốn được tha thứ thì phải thực hiện điều hài lòng Đức Chúa Trời, ông không để ý riêng và cảm xúc của mình chi phối việc xét xử. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy ông Ê-xơ-ra hoàn toàn không thiên vị, không du di, không làm nửa vời. Dù thầy tế lễ hay người Lê-vi, khi phạm tội cũng phải xét xử như thường dân, không ai được hưởng ưu tiên và cũng không giấu bớt tội của cấp lãnh đạo. Trong danh sách những người cưới vợ ngoại bang, mọi thành phần đều bị nêu tên công khai. Ông ý thức rằng tội lỗi của mọi người đã phạm là nghiêm trọng, ông cũng nhận biết cơn giận rất lớn của Đức Chúa Trời, việc sống pha lẫn đưa đến hậu quả rất tai hại và ảnh hưởng lâu dài, nên ông quyết giúp những người phạm tội thực tâm ăn năn, quay trở lại làm điều đẹp ý Đức Chúa Trời. Và đặc biệt là ông không dung dưỡng tội lỗi, cho dù số người phạm tội ít hoặc nhiều, dân chúng hay thầy tế lễ. Bởi nếu dung dưỡng tội lỗi sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường cho dân tộc chọn lựa của Chúa. Muốn Hội Thánh Chúa ngày nay thật sự thánh thì không thể dung dưỡng tội lỗi. Mọi tội lỗi dù của con dân Chúa hay của cấp lãnh đạo đều phải giải quyết dứt khoát trong tinh thần “làm điều đẹp ý Ngài” (câu 11). Giải quyết tội lỗi cách dứt khoát và giúp nhau sống thánh khiết cho Chúa là trách nhiệm của mỗi chúng ta để Hội Thánh được gây dựng và phát triển.

Bạn có lưu tâm làm điều đẹp ý Chúa khi giải quyết tội lỗi không?

Tạ ơn Chúa đã cứu chuộc con và cho con được biệt ra thánh cho Ngài. Xin cho con giữ mình sống thánh khiết theo Lời Chúa dạy và quyết tâm làm điều đẹp ý Ngài trong mọi sự.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page