top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

01-07 Đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin


 

Câu gốc: “… Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin. Bấy giờ rất đông người tin theo Chúa” (Công-vụ Các Sứ-đồ 11:24).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ba-na-ba được cử đi đâu? Ông thấy điều gì tại đó và ông đã làm gì? Ông được mô tả là người thế nào? Kết quả những việc làm của ông là gì? Hội Thánh ngày nay cần những người thế nào để Hội Thánh được kết quả và phát triển?


Sau sự kiện ông Ê-tiên bị bức hại và tử đạo (Công-vụ Các Sứ-đồ 7), nhiều Cơ Đốc nhân bị tản lạc khắp nơi. Trong số đó có người đến thành An-ti-ốt để giảng Phúc Âm cho người ngoại quốc. Chúa đã ban phước nên có nhiều người trở lại cùng Chúa. Khi hay tin công việc Chúa tại thành An-ti-ốt phát triển, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã cử ông Ba-na-ba đến đó. Khi đến nơi, chính ông Ba-na-ba đã nhìn thấy ân sủng của Chúa trên các tân tín hữu tại đây và ông đã khích lệ mọi người cứ vững lòng theo Chúa. Ông Ba-na-ba được mô tả là “người tốt, đầy dẫy Thánh Linh và đức tin” (câu 24). Nhờ có những yếu tố này, ông đã giúp cho các tân tín hữu đứng vững trong đức tin và bên cạnh đó cũng giúp được nhiều người nữa tin theo Chúa. Ông Ba-na-ba nêu cho chúng ta một tấm gương tốt về cách chăm sóc và giúp đỡ các tân tín hữu để họ được vững vàng. Chỉ có những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin, giàu tình yêu thương thì mới có lòng kiên nhẫn để hướng dẫn các tân tín hữu. Chính ông Ba-na-ba đã vui vẻ và hết lòng phục vụ họ, giúp đỡ họ hiểu thêm về Chúa Giê-xu.


Một điều nữa cho thấy ở ông Ba-na-ba, người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, là ông không giành việc cho riêng mình nhưng biết tìm người phù hợp để hỗ trợ và tạo điều kiện cho người khác được phục vụ Chúa. Bằng chứng là ông đã đến Tạt-sơ tìm ông Sau-lơ (sau được gọi là Phao-lô) để đưa đến An-ti-ốt cùng hỗ trợ ông trong việc dạy đạo cho những tân tín hữu ngoại quốc. Trước đó, cũng chính ông Ba-na-ba đã đứng ra bảo vệ chức vụ của Sứ đồ Phao-lô (Công-vụ Các Sứ-đồ 9:27). Ông Ba-na-ba đã thể hiện một nếp sống đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin đối với những người chưa tin, người mới tin Chúa và cả với người đã quay lại tận hiến cuộc đời cho công việc Chúa như Sứ đồ Phao-lô. Trong suốt một năm, hai ông ở tại An-ti-ốt để nhóm họp và dạy dỗ nhiều người. Nhờ đó, đạo Chúa được nhiều người biết đến và cũng chính tại đây, người ta bắt đầu gọi các môn đệ tin theo Chúa Giê-xu là Cơ Đốc nhân (câu 26).


Hội Thánh Chúa ngày nay thật sự rất cần nhiều người đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin, sẵn sàng sống cho Phúc Âm của Chúa và sống vì người khác giống như ông Ba-na-ba. Xin Chúa cho chúng ta đến với người khác bằng tấm lòng yêu thương, đối xử tử tế và hết lòng giúp đỡ họ, và cũng sẵn sàng “lui về phía sau” miễn sao công việc Chúa được kết quả và phát triển.


Bạn có ao ước được đầy dẫy Đức Thánh Linh để tận hiến cuộc đời cho công việc Chúa không?


Lạy Chúa, xin giúp chính con cũng như dấy lên nhiều người biết khao khát đầy dẫy Đức Thánh Linh để sống cuộc đời ích lợi cho Chúa và giúp được nhiều người khác.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

64 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page