top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-09 Phát triển nếp sống Cơ Đốc


 

Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã; dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta” (câu 10-11).


Câu hỏi suy ngẫm: Nếp sống Cơ Đốc được phát triển trên những đặc tính nào? Sự phát triển ấy đem lại lợi ích gì? Bạn đầu tư thế nào trong việc phát triển đời sống thuộc linh của mình?


Nếp sống Cơ Đốc nhân tăng trưởng phải có sự đồng công giữa niềm tin nơi Đức Chúa Trời với việc làm cụ thể của cá nhân (Gia-cơ 2:22-24). Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh đức tin là gốc rễ của mọi phẩm tính đạo đức. Mỗi cá nhân phải tin vào quyền phép, tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tha tội, sự sống đời đời, và được trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng của Chúa. Đức tin dẫn đến tăng trưởng đời sống thuộc linh.


Bên cạnh đó, cụm từ “gắng hết sức” nhấn mạnh đến tính kỷ luật trong việc đầu tư cho nếp sống Cơ Đốc. Từ “thêm” trong câu 5-7 cho thấy khi chúng ta rèn luyện được một đức tính thì sẽ phát triển thêm một đức tính nữa. Bắt đầu từ đức tin nơi Chúa, sẽ bày tỏ qua tấm lòng nhân đức với tha nhân. Từ lòng nhân đức, sẽ thêm lên sự học thức, nghĩa là có sự hiểu biết đầy đủ, mở rộng khi nhận định sự việc từ nhiều khía cạnh. Từ học thức sẽ thêm lên sự tiết độ, tức tự chủ, biết kiểm soát tính khí của mình, không để rơi vào tội lỗi. Từ sự tiết độ sẽ thêm lên sự nhịn nhục, giúp chúng ta không thối chí khi gặp khó khăn, vượt thắng hoạn nạn, trì chí đến cuối cùng. Sự nhịn nhục thêm lên sự tin kính, có ý nghĩa là “sự thờ phượng đúng đắn.” Nhịn nhục vì viết rằng mục đích của cuộc đời không phải nơi con người mà là nơi Chúa để không bỏ cuộc vì những phiền toái của đời người, nhưng chú tâm nhẫn nhục làm theo lẽ công chính của Chúa. Sự tin kính sẽ thêm lên tình huynh đệ và thêm cho tình huynh đệ lòng yêu mến. Tình yêu thương anh chị em là bằng chứng cho biết chúng ta được tái sinh bởi Đức Chúa Trời (I Giăng 5:1-2).


Sự phát triển trong nếp sống Cơ Đốc là sự phát triển từ đức tin nơi Chúa, phát triển qua mọi khía cạnh từ tình cảm, lý trí, đức độ và kiến thức. Sự phát triển khởi đầu bằng sự gia tăng đức tin nơi Chúa và kết thúc bằng sự gia tăng tình yêu con người. Kết quả sự phát triển trong nếp sống Cơ Đốc là sinh ra bông trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22), làm sáng Danh Thiên Chúa. Xin Chúa cho mỗi chúng ta “hãy cố gắng hơn nữa để xác định sự kêu gọi và sự chọn lựa của mình” (câu 10 BTTHĐ), phát triển nếp sống Cơ Đốc hầu cho mỗi chúng ta được dự phần trong Nước đời đời của Đức Chúa Giê-xu Christ.


Bạn có quan tâm phát triển nếp sống Cơ Đốc mỗi ngày không?


Tạ ơn Chúa đã cho con dự phần vào vinh quang trong Nước Ngài. Xin cho con có đức tin vững vàng nơi Chúa và có kỷ luật, cố gắng phát triển đời sống tâm linh mỗi ngày.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

70 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page