top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

04-16 Kết quả của sự cứu chuộc


 

Câu gốc: "Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ" (câu 11).


Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai mô tả những kết quả nào sau khi Chúa Giê-xu chịu chết vì nhân loại? Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con có cảm xúc thế nào với kết quả này? Ngày nay bạn có cảm xúc nào khi được ở trong sự cứu chuộc của Chúa? Bạn có cam kết gì với Ngài?


Tiên tri Ê-sai cho chúng ta biết qua sự chết của Chúa Cứu Thế, một dòng dõi thánh được hình thành, đó là "dòng dõi được chuộc," như Sứ đồ Phao-lô đã nói trong Rô-ma 5:19b, "…bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình." Thập Tự Giá không phải là thất bại hay chấm dứt chức vụ của Chúa Giê-xu nhưng là sự đắc thắng vĩ đại của Ngài, vì một giai đoạn đắc thắng đời đời được mở ra, con đường cứu rỗi đã được mở cho loài người, "bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài" (Hê-bơ-rơ 10:20). Chính Chúa Giê-xu cũng thỏa lòng vì đối với Đức Chúa Cha, Ngài đã "...tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm" (Giăng 17:4). Đối với con người Chúa Giê-xu thỏa lòng vì qua sự chết chuộc tội, Ngài xưng công bình cho những ai chạy đến với Ngài. Sau khi hoàn thành công tác cứu chuộc, Chúa Giê-xu được phục hồi toàn bộ uy quyền, Ngài là Đức Chúa Trời Ngôi Hai đầy quyền năng, "Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài Danh trên hết mọi danh" (Phi-líp 2:9).


Khi suy nghĩ về việc Đức Chúa Cha "lấy làm vừa ý mà làm tổn thương" Đức Chúa Con, và Đức Chúa Con vui lòng chấp nhận chương trình cứu chuộc và Ngài "thỏa mãn" về kết quả của sự chuộc tội, chúng ta thật biết ơn Chúa vô cùng vì ân sủng quá lớn Ngài dành cho chúng ta. Ngài không chỉ cứu chúng ta nhưng còn thấu hiểu và cảm thông cho những yếu đuối của chúng ta để cầu thay cho chúng ta. Chúng ta phải luôn biết ơn Chúa vì chúng ta đã thuộc về dòng dõi của những người được chuộc. Chúng ta phải sống xứng đáng với địa vị là con cái Chúa, làm sáng Danh Ngài giữa thế gian. Có thể trong những ngày tháng qua chúng ta đang ở trong yếu đuối, thất bại và trượt dài trong tội lỗi, nhưng hãy nhớ Chúa vẫn đang cầu thay cho chúng ta, Ngài đau lòng khi thấy chúng ta quay lưng với Ngài, sống đời sống tội lỗi.


Khi suy niệm về tình yêu của Chúa, chúng ta biết rằng mình vẫn còn cơ hội để ăn năn, Chúa Giê-xu luôn sẵn sàng tha thứ và phục hồi mỗi cuộc đời của chúng ta.


Bạn có luôn biết ơn Chúa vì đã được thuộc về dòng dõi của những người được chuộc không? Có điều nào trong cuộc đời bạn đang làm Chúa buồn lòng không?


Tạ ơn Chúa đã chết vì tội của con, vì Ngài vẫn cảm thông và tha thứ những thất bại của con. Xin giúp con sống làm vui lòng Chúa và làm sáng Danh Ngài giữa thế gian.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

11 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page