top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-23 Giao ước cũ và giao ước mới


 

Câu gốc: “… Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô so sánh sự khác nhau giữa giao ước cũ và giao ước mới như thế nào? Bạn đã kinh nghiệm phước hạnh khi sống trong giao ước mới ra sao? Bạn phải sống thế nào trong giao ước mới Chúa ban?


Khác với các giáo sư giả luôn tự hào về tài năng của mình, Sứ đồ Phao-lô và những người cùng làm việc với ông ý thức sâu sắc rằng nhờ Đấng Christ mà họ được Đức Chúa Trời ban cho tài năng để giúp việc giao ước mới là giao ước về Đức Thánh Linh (câu 4-5).


Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô so sánh sự khác nhau giữa giao ước cũ và giao ước mới. Thứ nhất, giao ước về chữ và giao ước về Đức Thánh Linh (câu 6). Giao ước về chữ là giao ước cũ được Đức Chúa Trời lập với dân Ngài trên núi Si-na-i, viết trên hai bảng đá. Giao ước mới được Đức Chúa Giê-xu lập bằng máu của Ngài đổ ra trên cây thập tự (Lu-ca 22:20). Thứ hai, chức vụ về sự chết và chức vụ của Đức Thánh Linh (câu 7-8). Chức vụ về sự chết là luật pháp vì luật pháp định tiền công của tội lỗi là sự chết. Chức vụ của Đức Thánh Linh là giao ước mới, giao ước của tình yêu và sự tha thứ. Thứ ba, chức vụ về sự định tội và chức vụ về sự công bình (câu 9). “Chức vụ về sự chết,” “chức vụ về sự định tội” nói lên đặc điểm của giao ước cũ chỉ giúp con người biết tội lỗi với bản án là sự chết, qua đó chỉ cho con người nhận biết nhu cầu cần được tha thứ nhưng không cung ứng phương cách (Rô-ma 7:7). Chức vụ về sự công bình đem lại sự xưng công chính cho tội nhân ăn năn nên vinh quang hơn nhiều. Thứ tư, chức vụ thứ nhất sẽ không tồn tại trước vinh quang vượt trội của chức vụ thứ hai khác nào ánh sáng mặt trời chói lòa khiến ánh sáng mặt trăng tan biến (câu 10-11). Nếu giao ước cũ còn nhiều hạn chế nhưng vẫn nhận được vinh quang nhất định (II Cô-rinh-tô 3:7-8) thì giao ước mới với vinh quang vượt trội và vững bền hơn rất nhiều đem con người đến sự sống đời đời phước hạnh.


Sứ đồ Phao-lô so sánh giữa giao ước cũ và giao ước mới nhưng hoàn toàn không có ý cho rằng giao ước cũ là xấu. Ông khẳng định luật pháp là điều tốt lành (Rô-ma 7:12, 16), nhưng chính trong giao ước mới mà Đức Thánh Linh làm linh nghiệm đem đến sự sống phước hạnh cùng vinh quang vững bền trong đời sống người tin. Vì vậy, được sống trong giao ước mới của Đức Thánh Linh ban sự sống, mỗi chúng ta phải hết lòng sống cho Chúa và luôn làm vinh quang Đấng đã chết thay cho tội lỗi của mình.


Bạn đã làm tròn trách nhiệm mình trong giao ước mới Chúa ban chưa?


Cảm tạ Chúa vì giao ước tốt lành Ngài đã ban cho dân Chúa và cho chính con. Xin giúp con sống làm vinh quang Danh Chúa trong giao ước mới Ngài ban để con kinh nghiệm sự vinh quang và sự sống đời đời phước hạnh.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page