top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-31 Để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời


Giê-rê-mi 48:1-13

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Vì ngươi đã trông cậy sự mình làm ra và của báu mình, ngươi cũng sẽ bị bắt lấy. Kê-mốt cùng các thầy tế lễ và các quan trưởng mình sẽ đi làm phu tù” (câu 7).


Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy người Mô-áp đã phạm những tội nghiêm trọng nào? Hậu quả sẽ ra sao? Bạn nhận được lời nhắc nhở nào khi học về lời đoán phạt của Đức Giê-hô-va dành cho người Mô-áp?


Chương 48 là lời tiên tri về sự đoán phạt người Mô-áp vì những tội lỗi nghiêm trọng của họ. Người Mô-áp là dòng dõi tội lỗi sinh ra bởi sự kết hợp loạn luân giữa con gái lớn của ông Lót với ông (Sáng-thế Ký 19:37). Vì sinh ra như vậy nên Mô-áp không được hưởng cơ nghiệp của Ít-ra-ên mà chỉ là xứ lân bang ở trên bờ phía đông Biển Chết.


Phần đầu của lời tiên tri dành cho người Mô-áp cho thấy đã từ lâu, Đức Chúa Trời chưa trừng phạt Mô-áp (câu 11) nhưng họ không thấy lòng nhân từ của Chúa mà cứ lún sâu vào những tội lỗi gớm ghiếc. Họ thờ thần Kê-mốt làm thần hộ mạng của họ, và trong nghi thức thờ phượng có cả việc dâng con trẻ làm sinh tế cho thần này (II Các Vua 3:26-27), đây là điều Đức Giê-hô-va vô cùng ghê tởm. Chính Ngài đã truyền mệnh lệnh cho tuyển dân của Ngài tuyệt đối không được bắt chước cách thờ phượng này của Dân Ngoại (Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:31). Vì vậy, Chúa dùng Tiên tri Giê-rê-mi rao truyền Lời phán của Ngài rằng sẽ đến ngày Đức Giê-hô-va sai quân xâm lăng đến rót rượu ra các bình của Mô-áp rồi đập bể bình đi (câu 12). Lời này ngụ ý người Mô-áp sẽ bị tiêu diệt, chắc chắn đến lúc ấy họ sẽ thấy hổ thẹn về thần hộ mạng Kê-mốt của họ khác nào người Ít-ra-ên hổ thẹn về thần bò con vàng ở Bê-tên (câu 13).


Nói tóm lại, lời tuyên phán người Mô-áp phải nhận hình phạt từ Đức Giê-hô-va Vạn Quân vì họ đã sống chống nghịch Ngài thể hiện qua những việc làm trái phép công bình và luật pháp của Ngài. Họ nương cậy nơi thần tượng gớm ghiếc và để lòng trông cậy nơi việc làm cùng của cải họ nên Chúa phán sự trừng phạt là điều chắc chắn (câu 7). Tuy nhiên, Ngài cũng còn để một phần dân sót lại như Lời Ngài phán với dân chúng, “Hãy trốn đi, cứu lấy sự sống mình, như cây thạch thảo nơi đồng vắng!” (câu 6).


Ngày nay, chúng ta đang sống trong nền kinh tế thị trường, đồng tiền có ma lực rất lớn chi phối cuộc sống khiến bao người đeo đuổi không ngưng nghỉ cho đến chết. Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta nếu để lòng và trí nương cậy của cải và việc làm thì sẽ bị xấu hổ như “Mô-áp sẽ bị xấu hổ bởi Kê-mốt, cũng như nhà Ít-ra-ên đã bị xấu hổ bởi Bê-tên.” Nhưng Lời Chúa hứa “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài” (Ê-sai 26:3).


Bạn đang để lòng trông cậy nơi điều gì?


Lạy Đấng Công Bình và Thánh Khiết! Xin giúp con cẩn thận giữ gìn tấm lòng con cho khỏi kiêu ngạo và chuyên lòng thờ phượng Đấng Chân Thần để con sẽ không phải xấu hổ, không bị đoán phạt vì đã để lòng trông vậy vào sự hư không.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page