top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-15 Giá trị của sự khôn ngoan


 

Câu gốc: “Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta” (I Cô-rinh-tô 1:30).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn trình bày những lý do nào để chứng minh sự khôn ngoan quý hơn của cải vật chất? Người nhận được khôn ngoan từ Chúa sẽ nhận được những kết quả gì? Bạn quyết định sống thế nào khi nhận biết giá trị quý báu của sự khôn ngoan?


Vua Sa-lô-môn phân tích cho con thấy giá trị của sự khôn ngoan “quý giá hơn châu ngọc” và quý hơn mọi vật quý báu nhất trên đời này. Thứ nhất, sự khôn ngoan dạy cho con người biết kính sợ Chúa và sống thánh khiết. Sự khôn ngoan giúp cho con người tránh những điều ác như kiêu ngạo, xấc xược, theo đường ác, miệng gian tà (câu 13). Thứ hai, sự khôn ngoan giúp cho con người có hướng đi đúng đắn cho cuộc đời và có sự hiểu biết cùng năng lực để thực hiện những hoài bão (câu 14). Thứ ba, sự khôn ngoan là điều tối cần thiết vì giúp các vua, các quan, tức các nhà lãnh đạo đưa ra phán quyết công bằng, cai trị một cách công chính và biết cách lãnh đạo (câu 15-16).


Chính Vua Sa-lô-môn cũng vì muốn xét xử dân của Chúa cách công chính nên ông đã xin Đức Chúa Trời ban cho ông sự khôn ngoan (xem I Các Vua 3:9), và Ngài đã nhậm lời cầu xin của ông. Sự khôn ngoan luôn đi kèm theo sự kính sợ Đức Giê-hô-va (câu 13), và điều này được Vua Sa-lô-môn nhắc đi nhắc lại xuyên suốt sách Châm-ngôn. Chúng ta có thể tìm thấy những điều ấy trong những câu Kinh Thánh sau đây: Châm-ngôn 1:7, 29; 2:5; 3:7; 8:13; 9:10; 10:27; 14:2, 26-27; 15:16, 33; 16:6; 19:23; 23:17; 24:21; 31:30. Tại sao ông nhấn mạnh về sự kính sợ Đức Giê-hô-va nhiều lần như vậy? Vì sự kính sợ Chúa là khởi đầu và căn nguyên của sự khôn ngoan. Và điều quan trọng nhất của sự khôn ngoan là hướng dẫn con người nhận biết và tin Chúa.


Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh sự khôn ngoan từ Chúa khác với sự khôn ngoan theo tiêu chuẩn của thế gian. Sự khôn ngoan của thế gian là khôn ngoan của con người nên chỉ có giá trị ở thế gian, tuy nhiên vì con người bất toàn và chóng qua nên sự khôn ngoan của con người cũng vậy. Sự khôn ngoan của Chúa là khôn ngoan thiên thượng, có thể không mang lại cho con người danh tiếng, của cải trong đời này, hay đôi khi bị xem là khờ dại theo cách nhìn của người trong thế gian, nhưng sự khôn ngoan từ Chúa mang lại cho con cái Ngài sự thánh khiết và cứu chuộc trong Đấng Christ Giê-xu (I Cô-rinh-tô 1:26-30). Khi nhận biết giá trị của sự khôn ngoan trong Chúa, chúng ta luôn tận dụng những ngày trên đất để tìm cầu sự khôn ngoan từ Chúa và đầu tư cho Nước Trời.


Bạn đang dùng sự khôn ngoan để ưu tiên tìm của cải vật chất hay tìm cầu ý Chúa hằng ngày?


Tạ ơn Chúa vì Ngài cho con sự khôn ngoan để biết điều ngay lẽ phải, để sống đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho con biết giá trị khôn ngoan quý hơn của cải vật chất, linh hồn quý hơn cả thế gian, để hướng đời con tìm cầu sự sống đời đời.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

1,159 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page