top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-09 Ông Phi-líp và Viên quan Ê-thi-ô-pi


 

Câu gốc: “Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi Lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Phi-líp rời Sa-ma-ri đi vào con đường hoang vắng? Đức Thánh Linh hướng dẫn ông gặp ai và làm gì? Kết quả ra sao? Nhờ đâu ông có được kết quả như vậy? Ngày nay bạn làm gì để công tác rao truyền Danh Chúa được kết quả?


Khi Hội Thánh phát triển lớn mạnh sau ngày Lễ Ngũ Tuần, một cơn bức hại lớn xảy ra tại Giê-ru-sa-lem, các tín hữu phải tan lạc khắp nơi, đến đâu họ cũng rao truyền Danh Chúa. Ông Phi-líp cũng đến Sa-ma-ri và rao giảng về Chúa rất kết quả (Công-vụ Các Sứ-đồ 8:4-13). Đang khi đó, một thiên sứ bảo ông hãy xuống Ga-xa, là con đường rất hoang vắng, cách Giê-ru-sa-lem khoảng 80 cây số. Ông Phi-líp vâng lời đi ngay và gặp đoàn hành hương của hoạn quan Ê-thi-ô-pi trên đường về xứ sau khi thờ phượng Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Đức Thánh Linh bảo ông Phi-líp đến gần đoàn lữ hành, ông vâng lời chạy theo, lúc ấy viên hoạn quan đang đọc sách tiên tri Ê-sai chỗ nói về người đầy tớ của Đức Chúa Trời chịu xét xử bất công và bị giết (Ê-sai 53:7-8). Nhân cơ hội đó, ông Phi-líp bắt chuyện với vị quan và giải thích Kinh Thánh về Tin Mừng cứu rỗi trong Đức Chúa Giê-xu. Vị quan tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình và bày tỏ đức tin công khai bằng cách yêu cầu làm báp-tem khi đi ngang qua chỗ có nước. Vừa lên khỏi nước, Đức Thánh Linh thình lình đem ông Phi-líp đến thành A-xốt cách đó chừng 30 cây số, ông tiếp tục rao giảng Phúc Âm tại các thành trên đường đi đến hải cảng Sê-sa-rê, còn vị quan vui mừng tiếp tục hành trình về xứ Ê-thi-ô-pi, thuộc Phi châu.


Ông Phi-líp đã thành công trong việc rao truyền Danh Chúa cho hoạn quan Ê-thi-ô-pi. Trước hết, do ông có tấm lòng vâng lời Chúa trọn vẹn, dù đang thành công nhưng khi Chúa gọi sai đi, ông vẫn sẵn lòng. Thứ hai, công tác chứng đạo do Đức Thánh Linh là Đấng ban quyền năng cho người làm chứng (Công-vụ Các Sứ-đồ 1:8), Ngài cũng hướng dẫn ông Phi-líp từng chi tiết trong công tác chứng đạo, ông Phi-líp đã đầu phục trọn vẹn Đức Thánh Linh. Thứ ba, quyền năng của Lời Kinh Thánh là công cụ chính bày tỏ chân lý và bắt phục người nghe, khiến người nghe có lòng mềm mại để tìm cầu chân lý. Và điểm quan trọng là chủ đề chính trong công tác chứng đạo phải là sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.


Ngày nay, vẫn còn nhiều người đang khao khát Chúa. Đức Thánh Linh luôn đem đến cho chúng ta nhiều cơ hội, điều quan trọng là chúng ta cần vâng phục sự dẫn dắt của Chúa để rao truyền Danh Ngài cho những người được Đức Thánh Linh thúc giục trong lòng chúng ta. Khi chúng ta vâng phục Chúa thì quyền năng của Đức Thánh Linh và Lời Chúa sẽ bắt phục người nghe để họ tin nhận Chúa mà được cứu. Xin Chúa cho chúng ta dạn dĩ rao truyền Danh Chúa cho đồng bào mình.


Bạn có vâng phục Đức Thánh Linh trong công tác rao truyền Danh Chúa không?


Lạy Chúa, xin cho con luôn đầu phục Đức Thánh Linh. Xin ban cho con lòng vâng phục Chúa trọn vẹn và dạn dĩ rao truyền Danh Chúa để nhiều người nhận được sự cứu rỗi.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page