top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Gieo Gì Gặt Nấy


“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời tiên tri cho biết dân tộc sẽ tấn công tuyển dân có những đặc điểm gì? Sự tàn diệt mà dân Chúa sẽ đối diện được mô tả ra sao? Họ đã gieo những điều gì và hậu quả họ sẽ gặt là gì? Bạn áp dụng bài học gieo gặt cho mình như thế nào?

Tiên tri Giê-rê-mi mô tả những đặc điểm của dân tộc sẽ tấn công tuyển dân Ít-ra-ên là mạnh bạo, kiên cường; đó là một dân tộc kỳ cựu, tuyển dân không thể hiểu ngôn ngữ của họ; dân tộc này từ phương xa đến sẽ tấn công và hủy diệt Ít-ra-ên. Mùa màng, súc vật, lợi tức của tuyển dân đều sẽ bị chiếm đoạt. Kể cả thực phẩm nuôi sống hậu tự của dân Chúa cũng sẽ bị ăn nuốt sạch. Họ sẽ dùng gươm triệt hạ các thành trì kiên cố. Nói chung, người Ít -ra-ên không có chỗ để nương tựa và cũng chẳng có thần nào để giải cứu, vì sự tấn công đến từ bốn phía.

Tiếp đến, Đức Chúa Trời phán dặn với tiên tri của Ngài là hãy cho dân Chúa biết đây là hậu quả của những điều họ đã gieo. Ngài phán khi họ thắc mắc vì sao Chúa lại cho phép những điều đau đớn này xảy đến trên họ, thì hãy cho họ biết chính vì lòng họ ưa thích thờ phượng các thần tượng ngoại bang ngay trong xứ Chúa ban. Hơn thế, họ lại cứng lòng không chịu ăn năn những việc làm sai trái. Thay vì sống với địa vị tự do trong đất của mình, họ lại tự nộp mình làm tôi mọi, làm phu tù thuộc linh cho các thần ngoại bang. Hành động này cho thấy họ lìa bỏ Chúa, không hề quý trọng sự tự do Chúa ban, nên hình phạt Đức Chúa Trời dành cho họ là làm phu tù cho Dân Ngoại trong đất không thuộc về họ. Họ đã làm phu tù tâm linh thì nay họ sẽ tiếp tục làm phu tù thuộc thể.

Con người thường tôn vinh sự tự do và luôn muốn sở hữu nó. Nhưng trong thực tế, những hành động của chúng ta vô tình làm chúng ta đánh mất sự tự do mà chúng ta không hề hay biết như chuyên lòng giữ những phép tắc loài người đặt ra mà quên cả việc làm cho Chúa vui lòng; mãi mê tìm kiếm công danh, tiền tài, không còn tự do làm chủ thời gian Chúa ban; lệ thuộc công nghệ thông tin khiến không ít người nô lệ cho chiếc điện thoại của mình… Chúng ta đang làm nô lệ ngay trong vị trí mình được Chúa cho làm chủ. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, đem chúng ta đến sự tự do, đừng gieo những điều sai trật để rồi phải làm nô lệ cả thuộc linh lẫn thuộc thể cho các ràng buộc hư không.

Bạn có đang nhận được sự tự do Chúa ban chưa? Bạn gieo giống tốt gì cho cả thuộc linh lẫn thuộc thể?

Lạy Đức Chúa Trời thành tín! Xin cho con biết gieo những điều tốt lành cho cả thuộc linh và thuộc thể để luôn trải nghiệm sự tự do, phước hạnh Ngài dành ban cho con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

53 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page