top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Em-ma-nu-ên


“Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một Con Trai, rồi người ta sẽ đặt tên Con Trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm:

Sứ đồ Ma-thi-ơ cho biết sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh ứng nghiệm lời tiên tri nào trong Kinh Thánh?

Em-ma-nu-ên có ý nghĩa gì với loài người nói chung và với chúng ta?

Em-ma-nu-ên nhắc nhở bạn điều gì?

Khi Tiên tri Ê-sai viết lời tiên tri trong Ê-sai 7:14 “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên,” thì chính ông cũng chỉ viết theo sự soi dẫn của Đức Chúa Trời mà ông không biết khi nào sự lạ lùng này sẽ xảy ra. Thế nhưng khoảng 700 năm sau, lời tiên tri này đã ứng nghiệm hoàn toàn. Sứ đồ Ma-thi-ơ đã cho biết bà Ma-ri là người đã hứa gả cho ông Giô-sép nhưng khi hai người chưa kết hôn thì bà Ma-ri đã “chịu thai bởi Chúa Thánh Linh.”

Khi ông Giô-sép định âm thầm từ hôn thì thiên sứ của Chúa hiện ra và giải thích mọi điều cho ông biết nên ông bỏ ý định và làm theo Lời Chúa dặn bảo. Và Sứ đồ Ma-thi-ơ cho biết “mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” Em-ma-nu-ên nói lên ý nghĩa Đức Chúa Trời nhập thể và ở cùng chúng ta theo một phương cách diệu kỳ mà con người không thể tưởng tượng và hiểu được. Ngài đến với thế gian qua sự hoài thai của Chúa Thánh Linh trong lòng một trinh nữ!

Giữa một thế giới đa thần và thờ hình tượng, dạy con người phải tu thân tích đức, cậy việc làm để được đến gần Đức Chúa Trời, thì tại đây Sứ đồ Ma-thi-ơ công bố một chân lý quan trọng, đó là trong khi con người tội lỗi không thể đến với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời chí cao từ thiên đàng đã giáng sinh làm người, đến với con người, ở cùng con người và cứu con người! Em-ma-nu-ên là Danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng giáng sinh để “cứu dân mình ra khỏi tội” (câu 21).

Thêm một mùa Giáng Sinh nữa đến với chúng ta. Đây chính là cơ hội để chúng ta nhìn lại mình. Chúng ta cần nhận thức rằng để cứu chuộc chúng ta, Đức Chúa Trời đã sắp đặt chương trình từ trước. Đến thời điểm, Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người. Tin Lành mà chúng ta tin theo chính là tin tức tốt lành nhất về Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng Sinh, mỗi người chúng ta hãy dành thời gian suy ngẫm về Em-ma-nu-ên cho chính mình.

Bạn có cảm nhận được Đức Chúa Trời ở cùng bạn khi suy ngẫm về Em-ma-nu-ên không?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì đang khi con phải chết mất trong tội lỗi thì Đức Chúa Trời đã đến với con để ở cùng con và cứu con. Xin cho con kỷ niệm Chúa Giáng Sinh trong ý nghĩa Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng con.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

238 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page