top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cha, Con Và Thánh Linh Là Đức Chúa Trời


Nghe

Giăng 1:1-3Câu gốc: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn hiểu thế nào về lẽ đạo Ba Ngôi Đức Chúa Trời?

Kinh Thánh khẳng định chỉ có một Đức Chúa Trời: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (Phục Truyền 6:4). Tuy nhiên, Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời có ba thân vị (person), hay ba Ngôi. Thân vị là một hữu thể có Lý Trí, Tình Cảm, và Ý Chí. Khi nói về Đức Chúa Trời Ba Ngôi, chúng ta tin Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Chúa Thánh Linh, ba Đấng đều là Đức Chúa Trời. Ba Ngôi đều có lý trí, tình cảm, và ý chí. Ba ngôi bình đẳng và đồng bản thể như nhau.

Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời: “Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sinh một con trai. Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là Đức Chúa trời ở cùng chúng ta” (Ma-thi-ơ 1:23). Sứ đồ Phao-lô xác định Chúa Giê-xu sáng tạo vũ trụ muôn vật: “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả” (Cô-lô-se 1:16). Phúc Âm Giăng nói Chúa Cứu Thế, là Đức Chúa Trời: “Ban đầu có Ngôi Lời (Chúa Cứu Thế), Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài” (Giăng 1:1-3). Chúa Giê-xu phán, “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30) hay “Ai thấy Ta thì đã thấy Cha” (Giăng 14:9).

Chúa Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Ngài có thân vị chứ không phải là sức mạnh, hay ảnh hưởng của Đức Chúa Trời. Trong câu chuyện A-na-nia và Sa-phi-ra, Sứ đồ

Phi-e-rơ nói A-na-nia nói dối Chúa Thánh Linh là nói dối Đức Chúa Trời (Công Vụ 5:3-4). Kinh Thánh gọi Chúa Thánh Linh là một Đấng, Ngài là vị Giáo Sư dạy chúng ta hiểu Kinh Thánh (Giăng 14:26). Chúa Thánh Linh có lý trí, tình cảm, và ý chí. Ngài ghen tương: Gia-cơ 4:5; Ngài buồn: Ê-phê-sô 4:30. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Chúa Thánh Linh là ba thân vị, đồng đẳng, đồng tồn tại; cả ba đều tự hữu hằng hữu, đồng sáng tạo vũ trụ và loài người. Trong sự sáng tạo, Ba Ngôi đã đồng công với nhau (Sáng Thế Ký 1:26). Đức Chúa Trời dựng nên các tầng trời, các thiên thể cùng với Đức Chúa Con và Chúa Thánh Linh: “Các tầng trời do Lời Chúa làm nên, tất cả các thiên thể nhờ hơi thở của miệng Ngài mà có” (Thi-thiên 33:6). Chúa Thánh Linh đã hiện diện và hành động trong sự sáng tạo: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước” (Sáng Thế Ký 1:1-2). Sự hiệp một của Đức Chúa Trời, cũng giống như sự hiệp một của linh, hồn, và thân thể; tuy ba nhưng là một, không thể tách rời được.

Bạn có tin Cha, Con, Thánh Linh đều là Đức Chúa Trời không?

Cảm tạ Đức Chúa Trời Ba Ngôi đã tạo dựng, cứu chuộc, và biệt riêng con cho Ngài. Xin giúp con tin cậy Ngài, hiểu biết và yêu mến Ngài càng thêm.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#KnowingGod

156 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page