top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tình Yêu Ngự Trị Trong Cơ Đốc Nhân


Giăng 14:22-24

 

Nghe AudioCâu gốc: “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ thương yêu người, Chúng Ta đều đến cùng người và ở trong người” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu khẳng định điều gì trong phân đoạn Kinh Thánh này? Chữ “Chúng Ta” trong câu 23 chỉ về ai và có nghĩa gì? Kết quả của người có tình yêu Chúa ngự trị là gì? Bạn kinh nghiệm thế nào về tình yêu của Chúa ngự trị trong đời sống mình?

Khi ông “Giu-đe, chứ không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi, mà không tỏ mình cho thế gian?” (câu 22), thì Chúa Giê-xu khẳng định rằng ai yêu mến Ngài thì phải vâng giữ Lời Ngài, và người yêu mến Chúa sẽ được Đức Chúa Cha yêu thương và ngự cùng (câu 23). Đây là lời hứa cũng là lời khẳng định chắc chắn mà Chúa Giê-xu đã nhắc lại nhiều lần trong khi Ngài dạy dỗ. Hễ ai nói mình yêu Chúa thì phải làm theo Lời Chúa, đó là kết quả tự nhiên của tình yêu thương và tôn kính dành cho Ngài. Người nào vâng giữ Lời Chúa Giê-xu thì sẽ kinh nghiệm được tình thương diệu kỳ từ Đức Chúa Cha, tiếp theo là cảm nhận được Chúa “đến cùng và ở trong,” tức là Chúa luôn ngự trị trong đời sống của mình. Kết quả đó là một kinh nghiệm thuộc linh vô cùng phước hạnh cho những người yêu mến Chúa và vâng lời Ngài.

Từ “Chúng Ta” trong câu 23 hàm ý cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời, vì ngay trong phân đoạn này đang đề cập đến Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Linh. Cả Ba Ngôi hiệp một đều đến cùng người nào vâng giữ Lời Chúa và ở cùng với người đó. Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời, Ngài đã hứa trong Ma-thi-ơ 28:20 rằng: “…Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Chúa Giê-xu ngự trị trong đời sống người tin Chúa qua Chúa Thánh Linh. Kinh Thánh cũng cho biết “vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (I Giăng 4:8) nên khi Ngài ngự trị trong đời sống Cơ Đốc nhân thì người đó phải bày tỏ nếp sống yêu thương, hiệp một như chính Đức Chúa Trời Ba Ngôi hiệp một.

Khi chúng ta để tình yêu Chúa ngự trị trong đời sống mình thì chắc chắn chúng ta phải vâng giữ Lời Chúa. Ngược lại, “kẻ nào chẳng yêu mến Ta, thì không vâng giữ lời Ta” (câu 24a). Chúa Giê-xu cũng khẳng định Lời Ngài dạy dỗ là Lời của Cha, là Đấng đã sai Ngài đến. Chúng ta thấy rõ sự hiệp một của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, mỗi Ngôi Vị đều làm trọn công tác của mình. Và công tác của Đức Chúa Trời là công tác “vì tình yêu thương” (Giăng 3:16). Vì thế khi Chúa ngự trong đời sống Cơ Đốc nhân nghĩa là tình yêu đang ngự trị.

Bạn có thể hiện được một đời sống giàu tình yêu thương đối với người xung quanh không? Họ có thấy rõ cuộc đời bạn đang có tình yêu Chúa ngự trị không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức Chúa đang ngự trị trong đời sống con và giúp con cảm nhận được tình yêu của Ngài mỗi ngày càng rõ hơn để con sống bày tỏ tình yêu Chúa cho những người xung quanh con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Fellowship

105 views

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page