top of page

“What The Bible is All About” by Dr. Henrietta C. Mears

 

Nhằm giúp độc giả hiểu Kinh Thánh đầy đủ hơn từ Ma-thi-ơ đến Khải Huyền.

 • Giúp độc giả khái quát được tình yêu của Đức Chúa Trời đối với loài người.
 • Nắm được nội dung và chủ đề từng sách của Kinh Thánh.
 • Nêu lên bối cảnh của các biến cố lịch sử.
 • Giải thích sự mạc khải về Đức Chúa Giê-xu trong Cựu Ước và Tân Ước.
 • Giải thích các lời phán dạy của Ðấng Chirst.
 • Những đoạn bình giải rất sâu sắc và đầy linh cảm; Từ vựng Kinh Thánh định nghĩa rõ ràng.

Để Hiểu Kinh Thánh Tân Ước

$20.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page