top of page

Bóng Đêm và Ánh Sáng

 

Tài liệu chứng đạo, rất thích hợp cho Mùa lễ Thương Khó và Phục Sinh.

Những bằng cớ gì giúp chúng ta biết chắc Chúa Giê-su đã thật sự sống lại? Những điều ấy có ý nghĩa sâu xa thế nào để dẫn đến niềm tin? Giá trị của sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu ảnh hưởng đến đời sống mỗi người chúng ta ngày nay như thế nào? Mời quí vị dùng tập truyền đạo đơn ngắn nầy để chia sẻ với thân hữu trong Mùa Thương Khó và Phục Sinh năm nay. Xin liên lạc với văn phòng của VPNS (714-758-8767) để nhận.
Giá ủng hộ $0.50

Bóng Đêm và Ánh Sáng

$1.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page