top of page

Kinh Thánh- Song Ngữ Việt -Anh- Cựu Ước và Tân Ước

Bản Dịch Mới

Phần tiếng Việt: Bản Dịch Mới - @Vietnamese Bible, Inc 2020

Phần tiếng Anh: Net Bible @2005 by Biblical Studies Press, L.L.C

 

Kinh Thánh- Song Ngữ Việt -Anh

$40.00Price