top of page

Chủ Đề: Được Kêu Gọi Làm Con Dân Chúa

 

“Ðược Kêu Gọi Làm Con Dân Chúa” là chủ đề cho loạt bài học trong số này, nhằm giúp học viên hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, và phước hạnh của việc được kêu gọi làm con dân Chúa. Với 13 bài học của chủ đề, học viên sẽ đi qua ba phần sau đây:

 

Phần I: “Chúa Giê-xu Kêu Gọi Các Môn Ðệ” gồm 5 bài học (bài 1-5) dựa vào sách Phúc Âm Mác.  Học viên sẽ học biết thế nào Chúa kêu gọi các môn đệ đầu tiên  và cách họ đã đáp ứng.  Những bài học này nhấn mạnh đến ý nghĩa, sứ mệnh, và thách thức của chức phận môn đệ mà Chúa kêu gọi, không những áp dụng cho những người theo Chúa ngày xưa nhưng cũng áp dụng cho chúng ta ngày nay.

 

Phần II: “Vượt Qua Rào Cản Để Theo Chúa” gồm 4 bài học (bài 6-9).  Học viên sẽ học về một số nhân vật tiêu biểu đã vượt qua những trở ngại, rào cản cá nhân để đáp ứng tiếng gọi của Chúa.  Qua các câu chuyện về bà Ru-tơ, ông Na-ha-man, ông Ni-cô-đem, người phụ nữ Sa-ma-ri, chúng ta sẽ thấy thế nào những nhân vật này đã vượt lên trên nỗi đau buồn mất mát, lòng kiêu ngạo, sự hoài nghi, sự thành kiến để nghe theo tiếng gọi của Chúa, tiếp cận với Ngài và rồi cuộc đời của họ được biến đổi.

 

Phần III: “Sự Cứu Rỗi trong Chúa Cứu Thế” gồm 4 bài học (bài 10-13) dựa vào sách Rô-ma.  Qua các đề tài của các bài học:  Tất Cả Đều Phạm Tội; Chúa Phán Xét Công Bình; Xưng Công Chính bởi Đức Tin; Đắc Thắng trong Chúa Cứu Thế, chúng ta sẽ học biết tình trạng phổ quát của tội lỗi loài người và thấy thế nào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được hiện thực trong đời sống những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. 

Nghiên Cứu Thánh Kinh Số 60

SKU: SS60
$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page