top of page

First Step In The Christian Faith

 

Đây là tài liệu cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc bảo đảm sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời, đồng thời giúp hiểu biết về sự tha thứ tội lỗi mà Kinh Thánh đã dạy.

 • Giúp con cái Chúa tăng trưởng đời sống Cơ Đốc mỗi ngày.
 • Làm thế nào để nhận biết những cám dỗ và cách thức để đắc thắng cám dỗ đó.
 • Học biết về Hội Thánh mà Kinh Thánh đã đề cập, từ đó, con cái Chúa sẽ thấy được vị trí của Hội Thánh trong đời sống mình.

Những Bước Đầu trong Niềm Tin Cơ Đốc

$8.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page