top of page

Tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình chỉ là bước đầu. Sau đó chúng ta còn cần phải trưởng thành, nghĩa là lớn lên trong đức tin. Nếu đức tin không trưởng thành thì chúng ta sẽ gặp nhiều nan đề. Những bước trưởng thành trong đức tin được đề ra trong Thư tín Gia-cơ.

 

Bàn về sự trưởng thành đức tin, Tác giả Wiersbe lần lượt chỉ cho chúng ta cách thức:

 • Học tập đức kiên trì.
 • Vượt thắng cám dỗ.
 • Thực hành các lời dạy trong Kinh Thánh.
 • Kiểm soát môi miệng.
 • Cầu nguyện sao cho kết quả.

 

TRƯỞNG THÀNH là thế đó!

Warren W. Wiersbe. Gia-cơ

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page