top of page

Như Warren W. Wiersbe đã nói trong lời mở đầu, Phúc Âm Ma-thi-ơ đã được nhiều học giả Kinh Thánh xem là tài liệu qua trọng nhất về đức tin Cơ Đốc. Các nhà sử học cũng cho biết Phúc Âm Ma-thi-ơ là sách được Hội Thánh đầu tiên đọc và trích dẫn nhiều nhất.

 

Với tập giải nghĩa này, Warren W. Wiersbe giúp chúng ta thấy thế nào Phúc Âm Ma-thi-ơ trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như một vị Vua, đồng thời dẫn chúng ta bước vào tình yêu sâu đậm và trung thành với Ngài, Vua trên muôn vua.

W.W. Phúc Âm Ma-thi-ơ

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page