top of page

Tự do phải chăng là bạn có quyến làm bất cứ điều gì hoặc bất cứ khi nào bạn muốn? Nhiều người trả lời, "Vâng!", nhưng họ đã sai lầm. Tự do như thế chẳng khác nào nô lệ. Nó biến đời sống thành ngục tù. Bạn tưởng bạn tự do nhưng thật sự bạn đang bị nô lệ, và bạn không thể tự giải phóng chính mình.
 

Tự do thật bắt đầu bằng sự nhận biết Đức Chúa Trời và vui hưởng sự tự do mà chỉ Ngài có thể ban cho.

Trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký, Môi-se giải thích thế nào Đức Chúa Trời giải phóng bạn khỏi nô lệ, đem bạn về với Ngài, và dẫn bạn vào con đường tự do với ý thức trách nhiệm. Tập giải nghĩa này sẽ giúp bạn khám phá:

 • Tự do thật là gì và làm sao để có được;
 • Thế nào Đức Chúa Trời quan tâm và dẫn dắt con dân Ngài mỗi ngày;
 • Thờ phượng thật là gì và làm thế nào thấy phước hạnh trong sự thờ phượng;
 • Sự vâng phục ý muốn Chúa sẽ giải phóng bạn như thế nào?
 • Dầu bất cứ điều gì đang trói buộc bạn hôm nay, bạn vẫn có thể được giải phóng!

  Tập giải nghĩa này có phần câu hỏi để nghiên cứu và thảo luận.

W.W. Xuất Ê-díp-tô Ký

$10.00Price

  Vietnam Ministries, Inc.

  Office Address:

  1100 North Paradise Street 
  Anaheim, CA 92806 USA

  Mailing Address:

  PO Box 4568 
  Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

  Quick Links

  Site Map

  Visitors

  bottom of page